ไฟแนนซ์

เอกสารการจัดไฟแนนซ์

                                      ผู้เช่าซื้อ ( บุคคล ) , ผู้ค้ำประกัน

1.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                          3 ชุด

2.  สำเนาบัตรประชาชน                                                                        3 ชุด

3.  สมุดบัญชีธนาคาร หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน                              1 ชุด

4.  สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด 2 - 3 ใบ                       1 ชุด

5.  ใบประกอบวิชาชีพ ( ถ้ามี )                                                                1 ชุด

6.  สัญญารับงาน 2 - 3 งานล่าสุด ( ถ้ามี )                                                1 ชุด

7.  สัญญาเช่า ( ถ้ามี )                                                                          1 ชุด

8.  แผนที่ที่ทำงาน                                                                               1 ชุด

9.  แผนที่บ้าน                                                                                    1 ชุด

                                       ผู้เช่าซื้อ ( กรณีนิติบุคคล )

1.  หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ ( อายุไม่เกิน 6 เดือน )                  3 ชุด

2.  สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                                        3 ชุด

3.  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                                      3 ชุด

4.  สมุดบัญชีธนาคาร หรือ Statement บริษัทย้อนหลัง 6 เดือน                      1 ชุด

5.  บริคณท์สนธิ , รายชื่อผู้ถือหุ้น                                                            1 ชุด

6.  ภพ. 20                                                                                        1 ชุด

7.  ตราประทับ                                                                                    1 ชุด

8.  แผนที่บริษัท                                                                                  1 ชุด

9.  แผนที่บ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                                                   1 ชุด